Czy chcesz zainstalować aplikację mojsalon.eu?

Regulamin

§1 Definicje

 1. Administrator - "JWA SA" z siedzibą ul. Encyklopedyczna 2a/5, 01-990 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000612542
 2. Konto klienta - konto utworzone przez Użytkownika - osobę prywatną
 3. Konto właściciela salonu - konto utworzone przez Użytkownika - właściciela podmiotu świadczącego usługę
 4. Regulamin - niniejszy regulamin z zawartymi zasadami korzystania z serwisu internetowego www.mojsalon.eu
 5. Użytkownik - osoba fizyczna lub właściciel podmiotu świadczącego usługę, korzystający z Usług świadczonych przez Administratora
 6. Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem www.mojsalon.eu
 7. Wizytówka - usługa darmowa dostarczana poprzez stronę internetową www.mojsalon.eu. Stanowi miejsce udostępnione w Serwisie na określony czas, gdzie Użytkownik może zamieścić prezentację salonu kosmetycznego/fryzjerskiego/SPA.

§2 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa działanie Serwisu, zasady korzystania z niego oraz świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Dostęp do Serwisu jest możliwy na zasadach niniejszego Regulaminu dla każdego, kto posiada dostęp do sieci Internet.
 3. Właścicielem Serwisu jest JWA SA z siedzibą ul. Encyklopedyczna 2A lok.5, 01-990 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000612542
 4. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań by treści zawarte na stronie Serwisu były aktualne oraz nie posiadały błędów. W przypadku zauważenia błędu lub niezgodności proszony jest o kontakt z Administratorem poprzez adres: kontakt@mojsalon.eu.
 5. Wymogiem korzystania z usług świadczonych poprzez Serwis jest rejestracja z wypełnieniem wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego.
 6. Użytkownik odpowiada za dane podane w formularzu rejestracyjnym Serwisu oraz za ich poprawność.
 7. Użytkownik, u którego Administrator stwierdzi nieprawdziwość lub nierzetelność podanych danych, może zostać zablokowany lub usunięty z Serwisu.

§3 Rodzaj I Zakres Świadczonych Usług

 1. W ramach niniejszego Serwisu, Użytkownik posiada możliwość zarejestrowania konta.
 2. Osoby niezarejestrowane mają prawo przeglądać treści Serwisu, lecz możliwość skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest możliwa wyłącznie po uprzedniej rejestracji.
 3. W procesie rejestracji konta Użytkownik wybiera rodzaj konta:
  1. konto klienta
  2. konto właściciela salonu
 4. W ramach konta klienta, Użytkownik posiada możliwość uzyskania dostępu do treści zamieszczanych na łamach Serwisu, publikowania komentarzy oraz oceniania usług świadczonych przez poszczególne salony.
 5. W ramach konta właściciela salonu, Użytkownik posiada możliwość dostępu do treści zamieszczanych na łamach Serwisu oraz skorzystania z darmowej Wizytówki.
 6. Wizytówka stanowi usługę dostarczaną drogą elektroniczną. Użytkownik o statusie konta właściciela salonu może skorzystać z Wizytówki w postaci udostępnionej przez Serwis.
 7. Wizytówka stanowi miejsce na ograniczoną czasowo publikację informacji o salonie kosmetycznym/fryzjerskim/SPA.

§4 Zasady Korzystania Z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest uwarunkowane akceptacją Regulaminu oraz jego przestrzeganiem przez Użytkowników.
 2. Użytkownicy są zobowiązani przede wszystkim do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób nie powodujący zaburzania jego funkcjonowania, w tym powstrzymanie się od zakłócania systemów informatycznych oraz świadczonych usług
  2. korzystania z narzędzi oraz udostępnionych funkcji serwisu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem
  3. poszanowania praw autorskich i majątkowych innych podmiotów
  4. powstrzymania się od publikacji w Serwisie wszelkich treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobry obyczaj lub niniejszy Regulamin
  5. powstrzymania się od korzystania z udostępnionych funkcji i narzędzi Serwisu w celu rozsyłania lub zamieszczania w Serwisie spamu lub informacji handlowych
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie opublikowane materiały w Serwisie, w tym odpowiedzialność na gruncie obowiązującego prawa.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za materiały publikowane przez Użytkowników w Serwisie, jak również za szkody z nich wynikłe.
 5. Użytkownik, który zakłada konto w Serwisie, tworzy Wizytówkę i zamieszcza materiały w Serwisie oświadcza, iż posiada prawo do wykorzystywanych treści lub wszelkie zgody na korzystanie z nich.
 6. W sytuacji, gdy Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub dobrego obyczaju Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, w tym ograniczyć dostępność do Serwisu w sposób częściowy lub całkowity.

§5 Ochrona Danych Osobowych i Polityka Prywatności

 1. Administrator Serwisu stanowi administratora danych osobowych w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014 roku poz. 1182)
 2. Dane osobowe są podawane przez Użytkownika dobrowolnie poprzez formularze dostępne na stronie Serwisu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi skorzystanie z niektórych usług oferowanych przez Serwis.
 3. Udostępniane Administratorowi dane osobowe sa wykorzystywane jedynie w sposób określony w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014 poz. 1182).
 4. Udostępniane Administratorowi dane osobowe są chronione przez Administratora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014 roku poz. 1182) oraz zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do zgromadzonych jego danych osobowych oraz żądanie ich poprawienia.
 6. Administrator Serwisu informuje, iż Serwis wykorzystuje pliki cookies, które należy rozumieć jako dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 7. Użytkownik może dokonać konfiguracji swojej przeglądarki internetowej , by akceptowała pliki cookies lub je odrzucała.
 8. Odrzucenie plików cookies może powodować niepoprawne funkcjonowanie niektórych usług Serwisu oraz wpływ na jego dostępność.
 9. Pliki cookies wykorzystywane są:
  1. dla utrzymywania sesji Użytkownika, by ten nie musiał w każdej podstronie Serwisu na nowo się logować
  2. do celów statystycznych
  3. do optymalizacji działania strony Serwisu
 10. Wyłącznym podmiotem uzyskującym dostęp do plików cookies jest Administrator.

§6 Właność Intelektualna

 1. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, bądź stosowanie materiałów będących na stronie Serwisu jest zabronione.
 2. Podmiotem uprawnionym do wszelkich treści dostępnych na stronie Serwisu (w tym rozwiązania nawigacyjne, wybór oraz układ prezentowanych w Serwisie treści, elementy graficzne/słowne/słowno-graficzne, rozwiązania techniczne oraz elementy strony WWW) jest Administrator na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 3. Użytkownik, który zamieszcza w Serwisie Wizytówkę, udziela pełnomocnictwa Administratorowi do podejmowania wszelkich kroków w celu ochrony praw autorskich Użytkownika w zakresie zamieszczonej Wizytówki. Autoryzacja pełnomocnictwa wygasa w momencie usunięcia danej Wizytówki z serwisu.
 4. Użytkownicy oraz osoby niezarejestrowane w Serwisie są informowane, iż wszelkie materiały, które nie są ich wyłączna własnością, są zastrzeżone i podlegają ochronie prawnej - ich wykorzystywanie bez uprzedniego uzyskania zgody od Administratora jest zabronione.
 5. Każdy Użytkownik Serwisu ponosi odpowiedzialność z naruszenia praw osób trzecich w swoich wypowiedziach.

§7 Reklamacja

 1. Reklamacja może zostać zgłoszona przez Użytkownika z powodu nierzetelnego wykonania przez Serwis usługi w czasie do 7 dni od daty jej zakończenia.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dokonane za pośrednictwem adresu internetowego kontakt@mojsalon.eu, bądź listownie na adres Administratora.
 3. Reklamacje Użytkowników będą rozpatrywane nie później niż w okresie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

§8 Postanowienia Końcowe

 1. Zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu stanowi jednoczesne wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 roku poz. 1182) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 2. Dane osobowe Użytkownika są używane dla zrealizowania usług świadczonych przez Administratora. Nie podanie lub podanie niepoprawnych danych moze skutkować brakiem możliwości zrealizowania danej usługi.
 3. Użytkownik zamieszczający dane teleadresowe w Serwisie może wyrazić akceptację lub brak akceptacji na przesyłanie informacji handlowej na podany prze Użytkownika adres elektroniczny, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 4. Wyrażona zgoda Użytkownika, określona w pkt. 7.3, może oznaczać przekazanie danych Użytkownika podmiotowi trzeciemu, który wykonuje działania w ramach niniejszej usługi.
 5. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu lub jego zmian przez Użytkownika jest jednoznaczne z rezygnacją Użytkownika z korzystania z Serwisu oraz usług świadczonych za jego pośrednictwem.
 6. Użytkownik zgadza się na umieszczanie przez Administratora w jakimkolwiek miejscu Wizytówki treść reklamy oraz informacji o produktach i usługach Administratora oraz podmiotów współdziałających z Administratorem. Zamieszczane treści nie będą zaburzać układu graficznego Wizytówki.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości przekazania lub zlecenia podmiotowi trzeciemu określone przez Administratora prawa oraz obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu bez obowiązku otrzymania od Użytkowników zgody.
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie. Informacja o zmianach Regulaminu następuje poprzez zapis ostatniej daty zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie po ich publikacji w Serwisie.
 9. W przypadku, gdy jakikolwiek zapis niniejszego Regulaminu zostanie uznany za niewykonalny, nieważny bądź nieskuteczny, nie powoduje to wpływu na skuteczność, ważność i wykonalność innych postanowień Regulaminu.
 10. Postanowienia Regulaminu oraz świadczonych w jego oparciu usług podlegają prawu polskiemu.
 11. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają uregulowania kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 12. Wszelkie spory związane z Regulaminem oraz świadczonymi usługami przez Administratora na podstawie Serwisu będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby Administratora.
Mojsalon.eu wszystkie prawa zastrzeżone dla wydawcy 2014-2018. Regulamin serwisu.